= در صورت کنسل کردن نوبت تا ۲۴ ساعت قبل از سانس بازی کل مبلغ پیش پرداخت عودت میگردد بدیهی است پس از این مدت امکان استرداد وجه پیش پرداخت وجود ندارد.

 

= به حداقل (۴نفر) و حداکثر (۱۰نفر) در هر بازی دقت نمایید پذیرش بیش از ظرفیت ذکر شده فقط با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد.

 

= در صورت تاخیر از زمان بازیتون کم میشود.